وب سایت رسمی فرود خردمند

آموزش - تعمیر و راه اندازی تمامی سیستم های کامپیوتری

وب سایت رسمی فرود خردمند

آموزش - تعمیر و راه اندازی تمامی سیستم های کامپیوتریفروش ویژه آنتی ویروس نود 32 برای اولین بار در سایت رسمی فرود خردمند (کلیک کنید)

دانلود فوتوشاپ 8 فارسی

دانلود آهنگ نامیک روایت گولاخ آسون جماعت

فهرست سوره‌های قرآن

دوشنبه, ۴ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۴۲ ب.ظ
ردیف ترتیب بر اساس حروف الفبا نام سوره شمار آیه‌ها ترتیب نزول محل نزول
۱ ۶۳ فاتحه ۷ ۵ مکه
۲ ۱۸ بقره ۲۸۶ ۸۷ مدینه
۳ ۱ آل عمران ۲۰۰ ۸۹ مدینه
۴ ۱۰۴ نساء ۱۷۶ ۹۲ مدینه
۵ ۸۵ مائده ۱۲۰ ۱۱۳ مدینه
۶ ۱۴ انعام ۱۶۵ ۵۵ مکه
۷ ۷ اعراف ۲۰۶ ۳۹ مکه
۸ ۱۵ انفال ۷۵ ۸۸ مدینه
۹ ۲۳ توبه ۱۲۹ ۱۱۴ مدینه
۱۰ ۱۱۴ یونس ۱۰۹ ۵۱ مکه
۱۱ ۱۱۰ هود ۱۲۳ ۵۲ مکه
۱۲ ۱۱۳ یوسف ۱۱۱ ۵۳ مکه
۱۳ ۱۰ الرعد ۴۳ ۹۶ مدینه
۱۴ ۲ ابراهیم ۵۲ ۷۲ مکه
۱۵ ۳۲ حجر ۹۹ ۵۴ مکه
۱۶ ۱۰۳ نحل ۱۲۸ ۷۰ مکه
۱۷ ۶ اسراء ۱۱۱ ۵۰ مکه
۱۸ ۸۰ کهف ۱۱۰ ۶۹ مکه
۱۹ ۹۱ مریم ۹۸ ۴۴ مکه
۲۰ ۵۴ طه ۱۳۵ ۴۵ مکه
۲۱ ۱۱ انبیاء ۱۱۲ ۷۳ مکه
۲۲ ۳۱ حج ۷۸ ۱۰۴ مدینه
۲۳ ۸۴ مؤمنون ۱۱۸ ۷۴ مکه
۲۴ ۱۰۸ نور ۶۴ ۱۰۳ مدینه
۲۵ ۶۷ فرقان ۷۷ ۴۲ مکه
۲۶ ۴۵ شعراء ۲۲۷ ۴۷ مکه
۲۷ ۱۰۶ نمل ۹۳ ۴۸ مکه
۲۸ ۷۵ قصص ۸۸ ۴۹ مکه
۲۹ ۶۰ عنکبوت ۶۹ ۸۵ مکه
۳۰ ۳۸ روم ۶۰ ۸۴ مکه
۳۱ ۸۲ لقمان ۳۴ ۵۷ مکه
۳۲ ۴۳ سجدة ۳۰ ۷۵ مکه
۳۳ ۳ احزاب ۷۳ ۹۰ مدینه
۳۴ ۴۲ سبأ ۵۴ ۵۸ مکه
۳۵ ۶۴ فاطر ۴۵ ۴۳ مکه
۳۶ ۱۱۲ یس ۸۳ ۴۱ مکه
۳۷ ۴۹ صافات ۱۸۲ ۵۶ مکه
۳۸ ۴۸ ص ۸۸ ۳۸ مکه
۳۹ ۴۱ زمر ۷۵ ۵۹ مکه
۴۰ ۶۲ غافر ۸۵ ۶۰ مکه
۴۱ ۶۸ فصلت ۵۴ ۶۱ مکه
۴۲ ۴۷ شوری ۵۳ ۶۲ مکه
۴۳ ۳۹ زخرف ۸۹ ۶۳ مکه
۴۴ ۳۶ دخان ۵۹ ۶۴ مکه
۴۵ ۲۷ جاثیة ۳۷ ۶۵ مکه
۴۶ ۴ احقاف ۳۵ ۶۶ مکه
۴۷ ۸۸ محمد ۳۸ ۹۵ مدینه
۴۸ ۶۵ فتح ۲۹ ۱۱۲ مدینه
۴۹ ۳۳ حجرات ۱۸ ۱۰۷ مدینه
۵۰ ۷۱ ق ۴۵ 34 مکه
۵۱ ۳۷ ذاریات ۶۰ ۶۷ مکه
۵۲ ۵۵ طور ۴۹ ۷۶ مکه
۵۳ ۱۰۲ نجم ۶۲ ۲۳ مکه
۵۴ ۷۷ قمر ۵۵ ۳۷ مکه
۵۵ ۹ الرحمن ۷۸ ۹۷ مدینه
۵۶ ۱۱۱ واقعه ۹۶ ۴۶ مکه
۵۷ ۳۴ حدید ۲۹ ۹۴ مدینه
۵۸ ۸۷ مجادله ۲۲ ۱۰۶ مدینه
۵۹ ۳۵ حشر ۲۴ ۱۰۱ مدینه
۶۰ ۹۷ ممتحنه ۱۳ ۹۱ مدینه
۶۱ ۵۰ صف ۱۴ ۱۱۱ مدینه
۶۲ ۲۸ جمعه ۱۱ ۱۰۹ مدینه
۶۳ ۹۸ منافقون ۱۱ ۱۰۵ مدینه
۶۴ ۲۲ تغابن ۱۸ ۱۱۰ مدینه
۶۵ ۵۳ طلاق ۱۲ ۹۹ مدینه
۶۶ ۲۱ تحریم ۱۲ ۱۰۸ مدینه
۶۷ ۹۶ ملک ۳۰ ۷۷ مکه
۶۸ ۷۶ قلم ۵۲ ۲ مکه
۶۹ ۳۰ حاقه ۵۲ ۷۸ مکه
۷۰ ۹۵ معارج ۴۴ ۷۹ مکه
۷۱ ۱۰۷ نوح ۲۸ ۷۱ مکه
۷۲ ۲۹ جن ۲۸ ۴۰ مکه
۷۳ ۹۲ مزمل ۲۰ ۳ مکه
۷۴ ۸۹ مدثر ۵۶ ۴ مکه
۷۵ ۷۸ قیامه ۴۰ ۳۱ مکه
۷۶ ۱۲ انسان ۳۱ ۹۸ مدینه
۷۷ ۹۰ مرسلات ۵۰ ۳۳ مکه
۷۸ ۱۰۱ نبأ ۴۰ ۸۰ مکه
۷۹ ۹۹ نازعات ۴۶ ۸۱ مکه
۸۰ ۵۷ عبس ۴۲ ۲۴ مکه
۸۱ ۲۵ تکویر ۲۹ ۷ مکه
۸۲ ۱۶ انفطار ۱۹ ۸۲ مکه
۸۳ ۹۴ مطففین ۳۶ ۸۶ مکه
۸۴ ۱۳ انشقاق ۲۵ ۸۳ مکه
۸۵ ۱۷ بروج ۲۲ ۲۷ مکه
۸۶ ۵۲ طارق ۱۷ 36 مکه
۸۷ ۸ اعلی ۱۹ ۸ مکه
۸۸ ۶۱ غاشیه ۲۶ ۶۸ مکه
۸۹ ۶۶ فجر ۳۰ ۱۰ مکه
۹۰ ۱۹ بلد ۲۰ ۳۵ مکه
۹۱ ۴۶ شمس ۱۵ ۲۶ مکه
۹۲ ۸۳ لیل ۲۱ ۹ مکه
۹۳ ۵۱ ضحی ۱۱ ۱۱ مکه
۹۴ ۴۴ انشراح ۸ ۱۲ مکه
۹۵ ۲۶ تین ۸ ۲۸ مکه
۹۶ ۵۹ علق ۱۹ ۱ مکه
۹۷ ۷۳ قدر ۵ ۲۵ مکه
۹۸ ۲۰ بینه ۸ ۱۰۰ مدینه
۹۹ ۴۰ زلزال ۸ ۹۳ مدینه
۱۰۰ ۵۶ عادیات ۱۱ ۱۴ مکه
۱۰۱ ۷۲ قارعة ۱۱ ۳۰ مکه
۱۰۲ ۲۴ تکاثر ۸ ۱۶ مکه
۱۰۳ ۵۸ عصر ۳ ۱۳ مکه
۱۰۴ ۱۰۹ همزه ۹ ۳۲ مکه
۱۰۵ ۷۰ فیل ۵ ۱۹ مکه
۱۰۶ ۷۴ قریش ۴ ۲۹ مکه
۱۰۷ ۸۶ ماعون ۷ ۱۷ مکه
۱۰۸ ۸۱ کوثر ۳ ۱۵ مکه
۱۰۹ ۷۹ کافرون ۶ ۱۸ مکه
۱۱۰ ۱۰۵ نصر ۳ ۱۰۲ مدینه
۱۱۱ ۹۳ مسد ۵ ۶ مکه
۱۱۲ ۵ اخلاص ۴ ۲۲ مکه
۱۱۳ ۶۹ فلق ۵ ۲۰ مکه
۱۱۴ ۱۰۰ ناس ۶ ۲۱ مکه


۹۳/۱۲/۰۴
فرود خردمند

سوره

فهرست

قرآن

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">